VALNÁ HROMADA ZOSK SNH

Sportovní přátelé,

v letošním roce nás čeká zasedání řádné Valné hromady naší oblastní sportovní komise.  Výkonný výbor ZOSK SNH na svém únorovém zasedání rozhodl v souladu s platnými ustanoveními stanov SNH o svolání Valné hromady na sobotu 1. dubna. 2023. Valná hromada se uskuteční od 10,00 do 14,00  v prostorách sokolovny TJ Sokol Ejpovice.

VH bude volební, proto vás žádám o návrhy nových členů VV ZOSK z vašich oddílů.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluji vyzvat, abyste podávali návrhy kandidátů pro volby do Výkonného výboru ZOSK SNH na volební období 2023 – 2026, které proběhnou na Valné hromadě ZOSK SNH konané dne 1. 4. 2023 v prostorách sokolovny TJ Sokol Ejpovice, (písemná přihláška kandidáta je rovněž přílohou tohoto dopisu). Návrhy kandidátů zasílejte sekretáři ZOSK SNH naskenované na email: roja17@seznam.cz nebo poštou na adresu Luční 1268, Přeštice, pokud možno nejpozději do 19. 3. 2023, a to včetně závazné přihlášky podepsané kandidátem.

Program VH ZOSK:

 1. Zahájení, schválení programu a jednacího řádu VH
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. volba mandátové a volební komise
 4. volba návrhové komise
 5. zpráva o činnosti ZOSK za uplynulé období a návrh plánu činnosti na volební období 2023-2026
 6. zpráva o hospodaření ZOSK  
 7. zpráva mandátové komise
 8. návrh a schválení volebního řádu
 9. volba VV ZOSK na období 2023-20226
 10. zpráva volební komise
 11. diskuse
 12. zpráva návrhové komise a schválení usnesení
 13. závěr